Direct zelf regelen

Personeelsinformatie

Artikel E-2: Salariscomponenten

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 2 van deel E>

Je vindt hier een toelichting op de salarisstrook.

 

Salarisverhoging per dienstjaar

Het uitgangspunt voor de salarisverhoging is het dienstjaar. Elk jaar dat je bij de SBOH in dienst bent, krijg je een salarisverhoging (een periodiek). Nadat een salaris voor het vijfde dienstjaar is toegekend, ontvang je geen salarisverhoging meer, tenzij je bent gepromoveerd of de aioto-regeling op jou van toepassing is. 

 

Inschaling op grond van ervaringsjaren
Als je ervaring hebt opgedaan in een functie als praktiserend arts, kun je een hogere inschaling op grond van ervaringsjaren aanvragen. De inschaling is bij aanvang van het dienstverband maximaal 2 extra periodieken (d.w.z. salaris derde dienstjaar). Als je op de datum van indiensttreding nog niet het vereiste aantal maanden ervaring hebt voor de toekenning van een ervaringsjaar, wordt de periodiekdatum zodanig vastgesteld dat de eerstvolgende periodiek wordt toegekend op het moment dat het ervaringsjaar is voltooid.

 

Bij de vaststelling van het aantal ervaringsjaren wordt rekening gehouden met het parttimepercentage, zoals dat gold op het moment van de werkervaring. Parttimepercentages van meer dan 100% worden daarbij voor de berekening van de ervaringsjaren op 100% gemaximeerd.

 

De werkervaring kan meetellen als je de werkervaring hebt opgedaan in Nederland. De werkervaring in het buitenland kan meetellen als je de werkzaamheden bent gaan uitvoeren in het bezit van een in Nederland, een ander EU-lidstaat of Zwitserland behaald artsendiploma. Als je buiten de EU of Zwitserland als arts bent opgeleid, dan kan de werkervaring in het buitenland meetellen als je je in het BIG-register hebt kunnen inschrijven zonder dat een aanvullende opleiding noodzakelijk was.

 

Je dient uiterlijk in de maand van aanvang van het dienstverband een hogere inschaling aan te vragen met het aanvraagformulier hogere inschaling. Van elke werkervaring die je op het formulier aangeeft, dien je als bewijsstuk een door jouw voormalige werkgever ingevulde modelverklaring werkervaring mee te sturen. 

 

De aanvraag is pas volledig wanneer deze is voorzien van bewijsstukken van de opgedane ervaring. De volledige aanvraag (dus inclusief alle bewijsstukken) moet uiterlijk in de maand van aanvang van het dienstverband bij de SBOH worden ingediend. Als het aanvraagformulier en/of de bewijsstukken op een later moment worden ontvangen, wordt een eventuele hogere inschaling pas toegekend vanaf de maand volgend op de maand waarin het aanvraagformulier en/of de bewijsstukken door de SBOH zijn ontvangen.
Na ontvangst van het aanvraagformulier beoordeelt de SBOH de aanvraag. Je ontvangt van de SBOH een schriftelijke reactie. De SBOH kan om aanvullende informatie vragen alvorens de aanvraag in behandeling te nemen.

 

Salarisgarantieregeling
Er geldt een salarisgarantieregeling voor artsen die als basisarts of profielarts in dienst zijn bij een instelling waar artsen M+G werkzaam kunnen zijn en door het volgen van de opleiding te maken krijgen met een overstap naar de SBOH als werkgever. De voorwaarden om voor deze regeling in aanmerking te kunnen komen, staan vermeld in de Cao SBOH.

De salarisgarantieregeling biedt een toelage (salarisgarantietoeslag) op het salaris. De hoogte van de toeslag wordt als volgt vastgesteld: het verschil tussen het bruto maandsalaris op voltijdsbasis bij de vorige werkgever en het bruto maandsalaris op voltijdsbasis bij de SBOH.

De regeling biedt dus niet de garantie van precies hetzelfde salaris inclusief toeslagen, vergoedingen etc. dat je bij je vorige werkgever ontving. Ook compenseert de salarisgarantieregeling niet het verschil tussen een voltijds dienstverband van 36 uur bij je vorige werkgever en een voltijds dienstverband van 38 uur bij SBOH. 

 

Hieronder tref je 2 voorbeelden van de salarisgarantieregeling aan:

 • Voltijds
  Salaris oude werkgever:  € 4.500,- (36 uur)
  Salaris SBOH: € 3.799,- (38 uur)
  Salarisgarantietoeslag: € 701,- (38 uur)
  Totaal bij SBOH: € 3.799,- + € 701,- = € 4.500,- (38 uur)

 

 • Parttime (32 uur)
  Salaris oude werkgever: € 4.500,- * 32/36 = € 4.000,-
  Salaris SBOH: € 3.799,- * 32/38 = € 3.200,- (afgerond)
  Salarisgarantietoeslag: € 701,- * 32/38 = € 590,- (afgerond)
  Totaal bij SBOH: € 3.200,- + € 590 = € 3.790,-

 

Je kunt bij aanvang van het dienstverband de salarisgarantieregeling aanvragen met behulp van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. De aanvraag dien je uiterlijk in de maand van aanvang van jouw dienstverband ingevuld en ondertekend bij de SBOH in te dienen, met daarbij een kopie van een recente loonstrook (niet ouder dan 3 maanden).

Als je in aanmerking komt voor toepassing van de salarisgarantieregeling, dan ontvang je niet ook nog een hogere inschaling op grond van ervaring en ook niet - bij indiensttreding - een hogere inschaling op grond van promotie.

 

Hogere inschaling bij promotie

Van aios die gepromoveerd zijn, wordt het geldende salaris met drie periodieken verhoogd. 
De hogere inschaling wordt direct vanaf de datum indiensttreding toegekend als je jouw promotie bij de start van het dienstverband bij de SBOH kenbaar hebt gemaakt en daarbij een kopie van de bul of een exemplaar van het proefschrift hebt overlegd.

 

Als je gedurende de opleiding promoveert moet je om een hogere inschaling te krijgen het daarvoor bestemde aanvraagformulier bij de SBOH indienen. Bij het aanvraagformulier dient ook een kopie van de bul of een exemplaar van het proefschrift te worden meegezonden.

 

De hogere inschaling gaat dan in in de maand volgend op de maand waarin de aanvraag door de SBOH is ontvangen, maar kan niet eerder ingaan dan in de maand volgend op de maand van promotie. 

De oorspronkelijke periodiekdatum blijft bij het toekennen van een hogere inschaling bij promotie ongewijzigd. Naast de hogere inschaling bij promotie blijft het ook mogelijk een hogere inschaling op grond van ervaringsjaren aan te vragen.

 

Wijzigingen doorgeven
Het doorgeven van wijzigingen die betrekking hebben op de salarisbetaling dien je uiterlijk de 3e werkdag van een kalendermaand aan de SBOH door te geven. Wanneer je bijvoorbeeld een declaratie in de maand november uitbetaald wilt krijgen, dient uiterlijk de 3e werkdag van de maand november het declaratieformulier in het bezit van de SBOH te zijn. Ook andersoortige wijzigingen, bijvoorbeeld adreswijzigingen, dien je uiterlijk de 3e werkdag van een maand aan de SBOH door te geven om er zeker van te zijn dat de mutatie is doorgevoerd voor de salarisbetaling van die maand. Via de portal kun je algemene wijzigingen doorgeven, zoals je naam, adres en IBAN. Er is een apart formulier voor het aanvragen van aanpassing arbeidsduur en voor het aanvragen van ouderschapsverlof.