Opleiding arts Maatschappij + Gezondheid

Opleiders

De informatie op deze pagina is bestemd voor opleiders van een arts Maatschappij + Gezondheid in opleiding (aios M+G).  

 

Met ingang van 2019 treden nieuwe aios in dienst van de SBOH. De SBOH betaalt hun salaris en de kosten van hun opleiding. De subsidiëring van de opleiding van aios M+G zal vanaf 1 januari 2019 plaatsvinden vanuit VWS aan de SBOH. De SBOH zal deze subsidie aanvragen en verantwoording afleggen over de besteding van de subsidie. Het is dus niet langer nodig voor opleidingsinstellingen om zelf subsidie aan te vragen bij VWS. Vanuit de subsidie zal de SBOH voor alle aios de opleidingskosten betalen aan de opleidingsinstituten NSPOH en TNO.

 

Wat betekent dit voor de opleidingsinstellingen?

Aan de opleidingsinstellingen wordt maandelijks een bedrag in rekening gebracht als bijdrage voor de valuteerbare arbeid van de aios-mg. Daarnaast betaalt SBOH aan de opleidingsinstellingen een vergoeding voor de inspanningen van degene die als opleider optreedt.

 

Eventuele ORT, de overwerkvergoeding en de kosten terzake dienstreizen in opdracht van de opleider/instelling worden door de SBOH doorbelast aan de instelling. De opleider - of indien gewenst een ander gemachtigd persoon binnen de instelling – krijgt de declaratie ter accordering voorgelegd. 

 

SBOH heeft hierover afspraken gemaakt in mantelovereenkomsten met GGD GHOR en ActiZ. Op basis van deze mantelovereenkomsten worden overeenkomsten gesloten met de individuele opleidingsinstellingen.

 

Aios niet in dienst bij SBOH

Aios die voor 2019 met hun opleiding zijn gestart kunnen in dienst blijven bij hun huidige werkgever. Voor deze aios ontvangt de instelling van de SBOH een opleidingsbijdrage. Op basis van een dienstverband van 1 Fte bedraagt deze tegemoetkoming voor 2019 per maand € 4.946 per aios voor fase 1 en € 5.568 per aios voor fase 2. De details staan in artikel 6 van de bovengenoemde mantelovereenkomsten. Wijzigingen in het dienstverband van de aios dient u door te geven aan de SBOH, bij voorkeur via het mutatieformulier opgave aios M+G niet in dienst bij SBOH.

 

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz)

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) kent verschillende verplichtingen voor zorgaanbieders, waaronder onder meer het ‘schriftelijkheidsvereiste’ en de ‘vergewisplicht’. Door het ‘schriftelijkheidsvereiste’ mag een zorgaanbieder alleen zorg laten verlenen door zorgverleners met wie een schriftelijke overeenkomst is gesloten. Omdat aios-mg niet in dienst zijn van de zorgaanbieders waar het praktische deel van de opleiding wordt gevolgd, zal de zorgaanbieder met de aios een aparte overeenkomst moeten sluiten om aan de verplichtingen vanuit de Wkggz te voldoen. Deze conceptovereenkomst kan daarvoor worden gebruikt.

 

Mailings

pdfJaarbeeld SBOH 2021 (5 juli 2022)

pdfMail Uitnodiging deelname onderzoek over de SBOH (20 januari 2022)

pdfMail Instructie e-mail Declaree (5 januari 2021)

pdfMail Aios M+G gaan hun reis- en onkosten declareren via Declaree (17 december 2020)