Opleiding arts Maatschappij + Gezondheid

Opleiders

De informatie op deze pagina is bestemd voor opleiders van een arts Maatschappij + Gezondheid in opleiding (aios M+G).  

 

Met ingang van 2019 zijn nieuwe aios in dienst van de SBOH. De SBOH betaalt hun salaris en de kosten van hun opleiding. De subsidiëring van de opleiding van aios M+G vindt sinds 2019 plaats vanuit VWS aan de SBOH. De SBOH vraagt deze subsidie aan en legt verantwoording af over de besteding van de subsidie. Het is dus niet nodig en mogelijk voor opleidingsinstellingen om zelf subsidie aan te vragen bij VWS. Vanuit de subsidie zal de SBOH voor alle aios de opleidingskosten betalen aan de opleidingsinstituten NSPOH en TNO.

 

Wat betekent dit voor de opleidingsinstellingen?

Aan de opleidingsinstellingen wordt maandelijks een bedrag in rekening gebracht als bijdrage voor de valuteerbare arbeid van de aios M+G. Daarnaast betaalt de SBOH aan de opleidingsinstellingen een vergoeding voor de inspanningen van degene die als opleider optreedt.

 

Eventuele ORT, de overwerkvergoeding, de vergoeding voor bereikbaarheid en de kosten terzake dienstreizen in opdracht van de opleider/instelling worden door de SBOH doorbelast aan de instelling. De opleider - of indien gewenst een ander gemachtigd persoon binnen de instelling - krijgt de declaratie ter accordering voorgelegd. 

 

SBOH heeft hierover afspraken gemaakt in mantelovereenkomsten met GGD GHOR en ActiZ. Op basis van deze mantelovereenkomsten worden overeenkomsten gesloten met de individuele opleidingsinstellingen.

 

Overgangsregeling voor aios niet in dienst van de SBOH

De SBOH heeft - in overleg met het veld - besloten een overgangsregeling te hanteren voor:

  • de JGZ-opleiding 2e fase: aios die de 2e fase van de opleiding uiterlijk starten in 2023 kunnen in dienst blijven van de opleidingsinstelling. Dit geldt alleen voor de aios die de 1e fase van de opleiding hebben doorlopen in dienst bij de opleidingsinstelling en dus met de 1e fase gestart zijn vóór 2019.
  • het eerste cohort voor de opleiding tot vertrouwensarts (september 2021) en het eerste cohort voor de opleiding tot donorarts (maart 2023): ook deze (1e fase) aios mogen in dienst blijven bij de opleidingsinstelling.
  • bijzondere individuele omstandigheden: een individuele maatwerk-oplossing is mogelijk na overleg met de SBOH, de opleidingsinstelling en SOGEON.

 

Voor deze aios ontvangt de instelling van de SBOH een opleidingsbijdrage. Op basis van een dienstverband van 1 fte bedraagt deze tegemoetkoming voor 2023 per maand € 5.603,- per aios voor fase 1 en € 6.310,- per aios voor fase 2. De details staan in artikel 6 van bovengenoemde mantelovereenkomsten.

 

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz)

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) kent verschillende verplichtingen voor zorgaanbieders, waaronder onder meer het ‘schriftelijkheidsvereiste’ en de ‘vergewisplicht’. Door het ‘schriftelijkheidsvereiste’ mag een zorgaanbieder alleen zorg laten verlenen door zorgverleners met wie een schriftelijke overeenkomst is gesloten. Omdat aios M+G niet in dienst zijn van de zorgaanbieders waar het praktische deel van de opleiding wordt gevolgd, zal de zorgaanbieder met de aios een aparte overeenkomst moeten sluiten om aan de verplichtingen vanuit de Wkggz te voldoen. Deze conceptovereenkomst kan daarvoor worden gebruikt.

 

Mailings

pdfJaarbeeld SBOH 2021 (5 juli 2022)

pdfMail Uitnodiging deelname onderzoek over de SBOH (20 januari 2022)

pdfMail Instructie e-mail Declaree (5 januari 2021)

pdfMail Aios M+G gaan hun reis- en onkosten declareren via Declaree (17 december 2020)