Opleiding arts verstandelijk gehandicapten

Opleiders

De informatie op deze pagina is bestemd voor opleiders van een arts verstandelijk gehandicapten in opleiding (aios-avg).  

 

Aios-avg in dienst van de SBOH

In overleg met VGN en met instemming van het ministerie van VWS heeft de SBOH haar werkterrein uitgebreid naar de aios-avg. Sinds 1 februari 2016 treden deze aios in dienst van de SBOH. De SBOH betaalt hun salaris en de kosten van hun opleiding.  

De subsidiëring van de opleidingskosten vindt plaats vanuit het Opleidingsfonds. De SBOH vraagt de subsidie aan en legt verantwoording af voor de besteding van de subsidie.

 

Wat betekent dit voor de instellingen voor verstandelijk gehandicapten?

Aan de instellingen wordt maandelijks een bedrag in rekening gebracht als bijdrage voor de valuteerbare arbeid van de aios-avg. Daarnaast betaalt de SBOH aan de instellingen een vergoeding voor de inspanningen van degene die binnen de instelling als opleider optreedt.

 

Eventuele ORT, de overwerkvergoeding en de kosten terzake dienstreizen in opdracht van de opleider/instelling worden door de SBOH doorbelast aan de instelling. De opleider - of indien gewenst een ander gemachtigd persoon binnen de instelling – krijgt de declaratie ter accordering voorgelegd. 

 

De SBOH heeft hierover afspraken gemaakt met VGN. Deze zijn vastgelegd in de mantelovereenkomst SBOH-VGN. Met de instellingen legt de SBOH afspraken vast in een stage-overeenkomst die naar de mantelovereenkomst verwijst. De stage-overeenkomst is als bijlage in de mantelovereenkomst opgenomen.

 

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz)

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) kent verschillende verplichtingen voor zorgaanbieders, waaronder onder meer het ‘schriftelijkheidsvereiste’ en de ‘vergewisplicht’. Door het ‘schriftelijkheidsvereiste’ mag een zorgaanbieder alleen zorg laten verlenen door zorgverleners met wie een schriftelijke overeenkomst is gesloten. Omdat aios voor verstandelijk gehandicapten niet in dienst zijn van de zorgaanbieders waar het praktische deel van de opleiding wordt gevolgd, zal de zorgaanbieder met de aios een aparte overeenkomst moeten sluiten om aan de verplichtingen vanuit de Wkggz te voldoen. Deze conceptovereenkomst kan daarvoor worden gebruikt.

 

Mailings

pdfJaarbeeld SBOH 2022 (22 juni 2023)

pdfJaarbeeld SBOH 2021 (5 juli 2022)

pdfMail Uitnodiging deelname onderzoek over de SBOH (20 januari 2022)

pdfMail Congres voor (huisarts)opleiders op 1 oktober 2021 (28 juli 2021)

pdfMail Instructie e-mail Declaree (5 januari 2021)

pdfMail Aios AVG gaan hun reis- en onkosten declareren via Declaree (17 december 2020)