Opleiding arts voor verstandelijk gehandicapten

Cao SBOH 2020

 

Artikel 2: Salariscomponenten

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
 1. Het salaris tijdens het dienstverband staat vermeld in bijlage D-1. Steeds na 12 maanden dienstverband vindt een periodieke verhoging plaats, totdat het maximum salaris (het salaris vijfde dienstjaar) is bereikt.
 2. Aan de aios die op of na 1 januari 2019 bij de SBOH in dienst treedt, wordt een hogere inschaling toegekend indien de aios ervaring heeft opgedaan in een functie als praktiserend arts. Werkervaring die de aios heeft opgedaan tijdens een eerder dienstverband bij de SBOH telt mee bij de vaststelling van het aantal ervaringsjaren. Voor deze aios geldt: 1 periodiek per vol jaar ervaring, ongeacht of de werkervaring als praktiserend arts is opgedaan binnen het eigen specialisme of daarbuiten. De inschaling is bij aanvang van het dienstverband maximaal 2 extra periodieken (d.w.z. salaris derde dienstjaar).
 3. Aan de aios die in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 bij de SBOH in dienst treedt, wordt een hogere inschaling toegekend indien de aios ervaring heeft opgedaan in een functie als praktiserend arts. Werkervaring die de aios heeft opgedaan tijdens een eerder dienstverband bij de SBOH telt mee bij de vaststelling van het aantal ervaringsjaren.
  In dat geval geldt:
  a. Ervaring als arts in een instelling voor verstandelijk gehandicapten: 1 periodiek per vol jaar ervaring, maximaal 2 extra periodieken
  b. Ervaring in andere functie als arts: 1 periodiek per twee volle jaren ervaring, maximaal 2 extra periodieken
  De inschaling is bij aanvang van het dienstverband maximaal 2 extra periodieken (d.w.z. salaris derde dienstjaar), ook al is het totaal van a. en b. hoger.
 4. Als op de datum van indiensttreding het vereiste aantal maanden voor een ervaringsjaar niet is voltooid, wordt de periodiekdatum zodanig vastgesteld, dat de eerstvolgende periodiek wordt toegekend op het moment dat het ervaringsjaar voltooid is.
 5. Voor aios die gedurende de opleiding promoveren, wordt het geldende salaris met drie periodieken verhoogd. Het maximum salaris voor een gepromoveerde aios is het salaris van het achtste dienstjaar, zoals vermeld in bijlage D-1. De hogere inschaling gaat in vanaf de eerste van de maand volgend op de maand waarin de aanvraag voor een hogere inschaling door de SBOH is ontvangen. De oorspronkelijke periodiekdatum blijft bij de toekenning van een hogere inschaling bij promotie ongewijzigd. Van aios die voor hun indiensttreding reeds zijn gepromoveerd en dit bij de start van hun dienstverband bij de SBOH kenbaar hebben gemaakt, wordt het salaris direct vanaf de datum van indiensttreding met drie periodieken verhoogd.
 6. De aios heeft recht op een vakantietoeslag gelijk aan 8% over het genoten salaris over de maanden juni tot en met mei. De vakantietoeslag wordt achteraf één maal per jaar in de maand mei uitgekeerd.
 7. De aios heeft recht op een eindejaarsuitkering gelijk aan 3,6% over het genoten jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag. Vanaf 1 juni 2020 is de eindejaarsuitkering gelijk aan 4% over het genoten jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag. De eindejaarsuitkering wordt achteraf één maal per jaar in december uitgekeerd. Als het dienstverband in de loop van het jaar aanvangt dan wel eindigt, wordt de eindejaarsuitkering naar rato uitbetaald.
 8. Als een opleidingsinstelling bereid is, onder nader tussen aios, opleidingsinstelling en SBOH overeen te komen voorwaarden, gedurende de opleiding aan de aios een aanvulling op het salaris te verstrekken, is de SBOH bereid deze financiële bijdrage te faciliteren en aan de aios gelijktijdig met het salaris uit te betalen.
 9. De aios die op 1 juni 2020 in dienst is of in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 mei 2020 in dienst is geweest, ontvangt in de maand juni 2020 een eenmalige uitkering van 2,7% over het totaal van de bruto maandsalarissen (inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering) over de maanden januari 2020 tot en met mei 2020.