Opleiding arts voor verstandelijk gehandicapten

Cao SBOH 2020

Artikel 4: Overwerk

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie >
 1. Indien door de feitelijk te werken uren de arbeidsduur van 31,5 uur per week (indien de terugkomdag - theoretisch deel van de opleiding - worden ingeroosterd) respectievelijk 38 uur per week (indien de terugkomdag - theoretisch deel van de opleiding - niet is ingeroosterd), wordt overschreden, wordt dit “overwerk” gecompenseerd in de vorm van vrije tijd gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd en daarenboven in de vorm van een geldelijke beloning volgens de volgende regeling. De compensatie in tijd moet gedurende de lopende opleidingsperiode of stage worden opgenomen.
  De geldelijke beloning bestaat uit een percentage van het uurloon en wel:
  a. 25% voor overwerk verricht tussen 08.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag;
  b. 50% voor overwerk verricht tussen 22.00 uur en 08.00 uur op maandag tot en met vrijdag;
  c. 75% voor overwerk verricht op zaterdag tot 18.00 uur;
  d. 100% voor overwerk verricht op zaterdag vanaf 18.00 uur en op zon- en feestdagen tussen 0.00 uur en 24.00 uur.
  De aios en de opleidings- of stage-instelling kunnen in overleg overeenkomen dat de overwerkuren, die in principe in de vorm van vrije tijd worden vergoed, ook worden uitbetaald tegen het voor de aios geldende uurloon.
 2. Een vergoeding voor gewerkte overuren wordt aan de aios verstrekt op basis van een door de (stage-)opleider geaccordeerde declaratie.
 3. Vergoeding voor overwerk wordt gegeven indien de aios opdracht heeft gekregen overwerk te verrichten dan wel redelijkerwijs mocht aannemen dat hij opdracht tot overwerk zou hebben gekregen.
 4. Indien het overwerk wordt vericht gedurende een periode van een half uur of korter voorafgaand aan of aansluitend op de voor de aios geldende werktijd komt deze periode niet in aanmerking voor vergoeding.
 5. Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode langer dan een half uur wordt deze periode afgerond op een heel uur.
 6. Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode langer dan een uur wordt deze periode naar boven afgerond op een half respectievelijk hele uren.
 7. Voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van overwerk tellen de uren mee die feitelijk worden gewerkt tijdens de bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten.