Opleiding arts voor verstandelijk gehandicapten

Cao SBOH 2020

Artikel 16: Uitkering bij overlijden

 

Klik hier voor de tekst van de bijbehorende personeelsinformatie>

In geval van overlijden van de aios wordt door de SBOH aan de partner of bij afwezigheid van deze aan diens minderjarige kinderen, voor zover de laatste voor kinderbijslag in aanmerking komen, een netto-uitkering verstrekt ter hoogte van driemaal het laatstgenoten brutosalaris. Onder partner wordt verstaan de partner zoals bedoeld in het pensioenreglement.