Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Stimuleringsregeling omscholen tot specialist ouderengeneeskunde

Ben je medisch specialist, SEH-arts KNMG of ziekenhuisarts KNMG en denk je erover je om te scholen tot specialist ouderengeneeskunde? Dan kun je in aanmerking komen voor de stimuleringsregeling ‘omscholen tot specialist ouderengeneeskunde’. SBOH heeft de regeling in samenwerking met ActiZ en SOON ontworpen. Het is een financiële aanvulling (stimuleringstoeslag) op het reguliere basissalaris van een arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Doel van de regeling is eventuele inkomensbarrières voor ervaren artsen weg te nemen.

 

Voor wie is de regeling?

De regeling is bedoeld voor de ervaren: 

 • medisch specialist,
 • SEH-arts KNMG en
 • ziekenhuisarts KNMG

die in 2024 start met een op maat ingerichte opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Mogelijke vrijstellingen zorgen ervoor dat de normatieve duur van de opleiding (3 jaar) aanzienlijk korter wordt.  

 

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de stimuleringsregeling is dat je direct voorafgaand aan het dienstverband bij SBOH:

 • in dienst was bij een instelling in de functie van medisch specialist, SEH-arts KNMG of ziekenhuisarts KNMG of
 • werkzaam was in een van deze functies in een maatschap, als zzp’er of gedetacheerd of
 • werkzaam was in de functie van arts in de ouderenzorg gedurende maximaal 12 maanden direct voorafgaand aan het dienstverband bij SBOH en direct aansluitend op de functie van medisch specialist, SEH-arts KNMG of ziekenhuisarts KNMG in dienst bij een instelling, als ZZP'er of gedetacheerd. 

 

Welk salaris inclusief stimuleringstoeslag is te verwachten?

Wanneer je bij aanvang van het dienstverband bij SBOH voltijds oftewel 38 uur werkt, dan ontvang je maximaal € 6.089,- bruto per maand salaris inclusief stimuleringstoeslag.

 

Gedurende het gehele dienstverband bij SBOH ontvang je een bruto maandsalaris conform het eerste dienstjaar. Dit betekent dat je niet in aanmerking komt voor periodieke verhogingen. Ook niet voor een hogere inschaling op grond van ervaring of promotie conform de Cao SBOH.

 

Als de stimuleringstoeslag is toegekend, wordt de toeslag tijdens het dienstverband bij SBOH steeds aangepast met hetzelfde percentage waarmee de bruto salarissen conform de Cao SBOH worden verhoogd. 

 

Het salaris inclusief de stimuleringstoeslag wordt bij een deeltijd-dienstverband bij SBOH naar rato van de deeltijdfactor aangepast. Als gedurende het dienstverband bij SBOH de deeltijdfactor verandert, zal ook de hoogte van het salaris inclusief de stimuleringstoeslag daarop aangepast worden.

 

De stimuleringstoeslag telt mee voor de opbouw van pensioen, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Voor overige toeslagen en vergoedingen telt de stimuleringstoeslag niet mee, zoals bijvoorbeeld voor de vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten.

De stimuleringstoeslag wordt tegelijkertijd met de salarisbetaling uitgekeerd.

 

Aanvragen van de stimuleringsregeling

Aanvragen gebeurt door het aanvraagformulier voor toepassing stimuleringsregeling volledig in te vullen en met de gevraagde bewijsstukken op te sturen naar SBOH. Doe dit uiterlijk in de maand dat de opleiding start. 

 

Hoe wordt de stimuleringstoeslag berekend?

 

Stap 1

Bij  aanvang van het dienstverband berekent SBOH allereerst het bruto uurloon op voltijdsbasis bij de instelling waar je eerder werkzaam was. Dit is exclusief eventuele toeslagen en vergoedingen. Het bruto uurloon wordt daarbij gemaximeerd op € 36,98.

 

 • Berekening van het bruto uurloon voor artsen in loondienst
  SBOH stelt het bruto uurloon vast volgens de formule:
  voltijds bruto maandsalaris (exclusief eventuele toeslagen en vergoedingen) gedeeld door 195 uur = bruto uurloon. Dit is conform de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS).
 • Berekening van het bruto uurloon in geval van werkzaamheden in een maatschap of als ZZP’er
  SBOH stelt het bruto uurloon vast volgens de formule:
  • omzet (exclusief btw) voor de werkzaamheden als medisch specialist/SEH-arts KNMG/ziekenhuisarts KNMG in de voorgaande 12 maanden gedeeld door het aantal gewerkte uren in die periode als medisch specialist/SEH-arts KNMG/ziekenhuisarts KNMG = uurtarief
  • uurtarief gedeeld door 1,25 gedeeld door 2 = bruto uurloon (deze afslagen zijn gebaseerd op onder meer de pensioenopbouw en de arbeidsongeschiktheidsverzekering die voor rekening van SBOH komen en andere door de werkgever af te dragen sociale premies).

 

Stap 2

Tweede stap is het vaststellen van het verschil tussen het verdiende bruto uurloon (met een maximum van € 36,98) en het bij indiensttreding geldende brutoloon per maand (exclusief toeslagen en vergoedingen) behorende bij het eerste dienstjaar (conform de Cao SBOH) gedeeld door 164,67 uur. Vervolgens wordt dit verschil in uurloon vermenigvuldigd met 164,67.

 

Een voorbeeld van de berekening van de stimuleringstoeslag staat hieronder: 

 

 • Je hebt gewerkt als medisch specialist, SEH-arts KNMG of ziekenhuisarts KNMG  in loondienst.
  Jouw bruto salaris op voltijds basis bedroeg € 7.700,-.
  Het maandsalaris gedeeld door 195 is € 39,49  (= bruto uurloon).
  Het maximale uurtarief conform de stimuleringsregeling is € 36,98
  Het uurloon van een reguliere aios is € 23,07 (2023) 
  De stimuleringstoeslag wordt dan per uur: € 36,98 - € 23,07 = 13,91
  Op voltijds basis is de stimuleringstoeslag bruto per maand: € 13,91 X 164,67 = € 2.290,56 

 

 • Je hebt gewerkt als medisch specialist, SEH-arts KNMG of ziekenhuisarts KNMG als ZZP’er.
  Het uurtarief is vastgesteld op € 110,- (op basis van de formule: omzet gedeeld door aantal gewerkte uren).
  Het bruto uurloon is dan € 36,67 (110 / 2 / 1,5)
  Het maximale uurtarief conform de stimuleringsregeling is € 36,98
  Het uurloon van een reguliere aios is € 23,07 (2023)
  De stimuleringstoeslag wordt dan per uur: € 36,98 - € 23,07 = 13,91
  Op voltijds basis is de stimuleringstoeslag bruto per maand: € 13,91 X 164,67 = € 2.290,56