Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Opleiders

De informatie op deze pagina is bestemd voor opleiders. Zowel de opleiders die werkzaam zijn in een verpleeghuis, als in klinische stage-instellingen (ziekenhuizen) en GGZ-instellingen.

 

Specialisten ouderengeneeskunde in opleiding in dienst van de SBOH

In overleg met Actiz en met instemming van het ministerie van VWS heeft de SBOH haar werkterrein uitgebreid naar de specialisten ouderengeneeskunde in opleiding. Sinds 1 september 2007 treden aios in dienst van de SBOH. De SBOH betaalt hun salaris en de kosten van hun opleiding.

 

De subsidiëring van de opleidingskosten van specialisten ouderengeneeskunde vindt vanaf 1 januari 2008 plaats vanuit het Opleidingsfonds. De SBOH vraagt de subsidie aan en legt verantwoording af voor de besteding van de subsidie.

 

Wat betekent dit voor de verpleeghuizen en stage-instellingen?

Aan de verpleeghuizen en de stage-instellingen wordt maandelijks een bedrag in rekening gebracht als bijdrage voor de valuteerbare arbeid van de specialist ouderengeneeskunde in opleiding. Daarnaast betaalt de SBOH aan de verpleeghuizen en stage-instellingen een vergoeding voor de inspanningen van degene die binnen het verpleeghuis of de instelling als opleider optreedt.

 

Eventuele ORT, de overwerkvergoeding en de kosten terzake dienstreizen in opdracht van de opleider/instelling worden door de SBOH doorbelast aan de instelling. De opleider - of indien gewenst een ander gemachtigd persoon binnen de instelling – krijgt de declaratie ter accordering voorgelegd.

 

Ten aanzien van de verpleeghuizen heeft de SBOH hierover afspraken gemaakt met Actiz. Deze zijn vastgelegd in de mantelovereenkomst SBOH-Actiz. Met de verpleeghuizen legt de SBOH afspraken vast in een stage-overeenkomst die naar de mantelovereenkomst verwijst. De stage-overeenkomst is als bijlage in de mantelovereenkomst opgenomen.

 

Ten aanzien van de ambulante stage in de GGZ heeft de SBOH afspraken gemaakt met GGZ Nederland. Deze afspraken zijn vastgelegd in de mantelovereenkomst SBOH-GGZ Nederland. Met de GGZ-instellingen legt de SBOH afspraken vast in een stage-overeenkomst die naar de mantelovereenkomst verwijst. De stage-overeenkomst is als bijlage in de mantelovereenkomst opgenomen.

 

Voor de klinische stages binnen ziekenhuizen maakt de SBOH individuele afspraken met de betreffende ziekenhuizen op basis van de overeenkomst SBOH-NVZ vereniging van ziekenhuizen.

 

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz)

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) kent verschillende verplichtingen voor zorgaanbieders, waaronder het ‘schriftelijkheidsvereiste’ en de ‘vergewisplicht’. Door het ‘schriftelijkheidsvereiste’ mag een zorgaanbieder alleen zorg laten verlenen door zorgverleners met wie een schriftelijke overeenkomst is gesloten. Omdat aios ouderengeneeskunde niet in dienst zijn van de zorgaanbieders waar het praktische deel van de opleiding wordt gevolgd, zal de zorgaanbieder met de aios een aparte overeenkomst moeten sluiten om aan de verplichtingen vanuit de Wkggz te voldoen. Deze conceptovereenkomst kan daarvoor worden gebruikt.

Voor meer informatie over de uitvoering van de vergewisplicht verwijzen wij naar Stichting SOON.

 

Mailings 

pdfBinnenkort een mail van Tintelingen (4 december 2023)

pdfJaarbeeld SBOH 2022 (22 juni 2023)

pdfJaarbeeld SBOH 2021 (5 juli 2022)

pdfMail Uitnodiging deelname onderzoek over de SBOH (20 januari 2022)

pdfMail Congres voor (huisarts)opleiders op 1 oktober 2021 (28 juli 2021)

pdfMail Aios gaan hun reis- en onkosten declareren via Declaree (22 maart 2021)