Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Personeelsinformatie

De personeelsinformatie is gemaakt voor aios en geeft artikelsgewijs een toelichting op de Cao SBOH. In het ziekteverzuimprotocol staat wat er van aios verwacht wordt bij ziekte. 

 

 • Aioto-regeling
  - Arbeidsovereenkomst aioto
  - Vergoeding onderzoekswerkzaamheden/congresbezoek in het buitenland
  - Deelname WONCA (voor aios huisartsgeneeskunde)
  - Subsidie drukkosten proefschrift
 • Arbeid en gezondheid
  - Verzuimprotocol
 • Arbeidsduur en recht op onbereikbaarheid
  - Zelfstudie en arbeidstijd
  - Verdeling van de werkuren over de week
  - Opleiding in deeltijd
  - Aanpassing arbeidsduur
 • Arbeidsovereenkomst
  - Voortijdige beëindiging van het dienstverband
 • Buitengewoon verlof en aanvullend geboorteverlof voor de partner
  - Graad van bloedverwantschap
  - (Wettelijke) verlofregelingen
  - Onbetaald verlof
 • Nevenfuncties
  - Onverenigbare nevenfunctie en/of –werkzaamheden
 • Onkostenvergoedingen
  - Onkostenvergoedingsregeling
  - Lidmaatschappen verenigingen en abonnement NTvG
  - Reiskostenvergoeding
  - Thuiswerkvergoeding
  - Verhuiskostenvergoeding
  - Vergoeding hotelovernachting
  - Vergoeding mediation
  - Vergoeding kosten internationale activiteiten
  - Subsidie drukkosten proefschrift
  - Inschrijvingskosten opleidingsregister
  - Kosten herregistratie BIG-register
 • Overwerk en meerwerk
  - Overwerk: waar heb je recht op?
  - Hoe kun je overwerk declareren?
 • Pensioenregeling
 • Plaats van tewerkstelling
  - Verplichtingen bij tewerkstelling
  - Stage in het buitenland
  - Beperking reisafstand voor aios in bijzondere omstandigheden
  - Opleidingspraktijk op de Waddeneilanden (alleen voor aios huisartsgeneeskunde)
  - Opleidingspraktijk in Zeeland (alleen voor aios huisartsgeneeskunde)
 • Salariscomponenten
  - Salarisverhoging per dienstjaar
  - Inschaling op grond van ervaringsjaren
  - Hogere inschaling bij promotie
  - Wijzigingen doorgeven
 • Vakantie
 • Vergoeding diensten
  - Bereikbaarheidsdiensten: waar heb je recht op?
  - Overzicht compensatie/vergoeding bereikbaarheidsdienst
  - Rekenvoorbeeld
 • Verplichtingen aios en SBOH
  - Werkgeversverantwoordelijkheid: arbeidsomstandigheden aios
  - Geheimhoudingsplicht
  - Hepatitis B
 • Verzekeringen
  - Beroepsaansprakelijkheids- en –rechtsbijstandsverzekering
  - Aanvullende dekking ‘Goed werkgeverschap’
  - Particuliere verzekeringen VvAA
  - Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Werktijden en arbeidsduur
  - Werkdag
  - Arbeidstijdenwet
 • Zwangerschap 
  - Algemeen
  - Bewaarplicht zwangerschapsverklaring
  - Meerling zwangerschap
  - Veilig werken tijdens zwangerschap
  - Arbeidsverbod tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof
  - Zwangerschap en ziekte
  - Verlenging verlof bij ziekenhuisopname van het kind na de geboorte
  - Flexibel opnemen bevallingsverlof
  - Borstvoeding
  - Zwangerschapsverlof bij einde dienstverband