Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Personeelsinformatie

Artikel A-7: Plaats van tewerkstelling

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 7 van deel A>

Je hoeft niet zelf aan SBOH door te geven gedurende welke periode je het praktische deel van de opleiding volgt bij welke opleider. SBOH krijgt deze informatie van het opleidingsinstituut.

 

Verplichtingen bij tewerkstelling
Steeds meer zorginstellingen eisen van medewerkers, al dan niet in dienst van de betreffende instelling, dat zij een Hepatitis-B vaccinatieverklaring, een tbc-vrij verklaring (Mantoux) of een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen voor aanvang van de werkzaamheden. Als bij een instelling, waar je het praktische gedeelte van de opleiding gaat volgen, het overleggen van dergelijke verklaringen vereist is, ben je verplicht daaraan jouw medewerking te verlenen. Als je geen recente Hepatitis-B vaccinatie verklaring, een tbc-vrij verklaring en/of een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunt overleggen, dan dien je mee te werken aan de verkrijging daarvan. De eventuele kosten die je maakt voor het verkrijgen van deze verklaringen worden vergoed door de SBOH. Voor de VOG geldt dat alléén de kosten voor de VOG zelf worden vergoed en niet eventuele administratiekosten als je de VOG schriftelijk via de gemeente of een tussenpersoon regelt. Je declareert deze kosten met Declaree. Je doet daarbij bewijsstukken van de gemaakte kosten. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.

Het kan ook zijn dat een zorginstelling van je vraagt een AGB-code aan te vragen. Als dat zo is, dan ben je verplicht hieraan je medewerking te verlenen. Bespreek goed met de instelling op welke wijze je de code aanvraagt. Soms is een koppeling met een instellingscode nodig. Bij het aanvragen van een AGB-code is geen rol weggelegd voor SBOH. SBOH kan deze code niet voor een aios aanvragen.

 

Stage in het buitenland en keuze-onderwijs aios M+G en aios FG in het buitenland
Als je een stage in het buitenland wilt volgen of (voor aios M+G en FG; per 1 november 2022) keuze-onderwijs in het buitenland, dan vraag je daar bij SBOH toestemming voor met het aanvraagformulier internationale activiteiten. Dit formulier moet ook door de daartoe bevoegde medewerker van het opleidingsinstituut getekend worden.

SBOH geeft alleen toestemming voor een stage of keuze-onderwijs in het buitenland als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de VvAA daarvoor dekking biedt. In dat geval is zowel SBOH als de aios verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor stages in het buitenland gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 6 maanden.

 

Vergoedingsregeling

Als SBOH instemt met het verzoek, dan ontvang je een vergoeding voor de door jou gemaakte reis- en verblijfskosten. 

 

Onder reiskosten wordt verstaan de kosten die je maakt om vanaf jouw woonadres naar jouw verblijfsadres in het buitenland en vice versa te reizen. Ook de eventuele kosten die je moet maken voor het verkrijgen van een visum worden beschouwd als reiskosten. Alleen als de af te leggen afstand 700 kilometer of meer is (enkele reis), mag gereisd worden per vliegtuig en ontvang je een vergoeding voor de kosten van een vliegticket. Onder de af te leggen afstand wordt verstaan: de afstand vanaf je woonadres tot de plek van bestemming, berekend met de Google-maps tool in Declaree.
Als een reis per trein (en eventueel in combinatie met boot of aansluitend vervoer) langer zou duren dan 8 uur én de reistijd per trein meer is dan 1,5x de reistijd per vliegtuig (rechtstreekse vlucht), mag de reis wel per vliegtuig worden gemaakt en ontvang je een vergoeding voor de kosten van een vliegticket. Onder reistijd wordt verstaan: de tijd die met het reizen is gemoeid, berekend vanaf je woonadres tot de plek van bestemming, met de Google-maps tool in Declaree. Dit is inclusief het voor- en natransport naar het station of vliegveld en inclusief wachttijd (inchecktijd).

Onder verblijfskosten wordt verstaan de kosten van de accommodatie in het buitenland. 

 

De vergoeding voor de reis- en verblijfskosten gezamenlijk is maximaal € 750,- voor de 1e week van de buitenlandstage of keuze-onderwijs in het buitenland. Het maximale bedrag dat voor vergoeding in aanmerking komt, wordt daarna voor elke week van de stage/keuze-onderwijs met € 150,- verhoogd, dus:

  • maximaal € 750,- vergoeding voor één week buitenlandstage/keuze-onderwijs in het buitenland
  • maximaal € 900,- vergoeding voor 2 weken buitenlandstage/keuze-onderwijs in het buitenland
  • maximaal € 1.050,- vergoeding voor 3 weken buitenlandstage/keuze-onderwijs in het buitenland
  • etc. 

De vergoeding wordt voor maximaal 13 weken verstrekt. 

 

Je declareert deze kosten met Declaree. Je doet daarbij bewijsstukken van de gemaakte kosten. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.


Ook de reiskosten voor het woon-werkverkeer die je tijdens de buitenlandstage of keuze-onderwijs in het buitenland maakt, kun je - conform de vergoedingsregeling van de Cao SBOH - met Declaree declareren. De eventuele kosten van een huurauto worden dus niet vergoed.


Vaccinaties

Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je voorafgaand aan de stage afdoende bent gevaccineerd. Je declareert deze kosten met Declaree. Je doet daarbij bewijsstukken van de gemaakte kosten. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.

 

Reisverzekering

De SBOH heeft een collectieve reisverzekering en annuleringsverzekering afgesloten ten behoeve van buitenlandstages, keuze-onderwijs in het buitenland en – alleen voor aioto’s – onderzoekswerkzaamheden/congressen in het buitenland die vooraf bij SBOH zijn aangevraagd en waarvoor SBOH toestemming heeft gegeven. De reisverzekering biedt dekking voor reizen van maximaal 365 dagen, waarbij geldt dat voor reizen langer dan 180 dagen een aparte clausule van toepassing is. Een aparte clausule is ook van toepassing als aios wonen in België of Duitsland. Informatie over de voorwaarden en clausules van de reis- en annuleringsverzekering is te lezen in de polis en in de algemene voorwaarden van de reisverzekering en annuleringsverzekering

 

Let op: de verzekeringen bieden geen dekking voor de periode in het buitenland voorafgaand of aansluitend aan een buitenlandstage, keuze-onderwijs of onderzoekswerkzaamheden/congres in het buitenland.  Hiervoor dien je – als je dat wilt – zelf een verzekering af te sluiten.

 

Beperking reisafstand voor aios in bijzondere omstandigheden

De SBOH heeft met de hoofden van de opleidingsinstituten afgesproken dat aios in bijzondere omstandigheden een verzoek bij het hoofd kunnen indienen voor beperking van de woon-werkafstand. Als het hoofd het verzoek goedkeurt, zullen zij hiermee -indien mogelijk- rekening houden bij de koppelingsprocedure.

 

Opleidingspraktijk op de Waddeneilanden (alleen voor aios huisartsgeneeskunde)

Als je bij een opleider op één van de Waddeneilanden geplaatst bent, kun je een vergoeding ontvangen voor de eventuele extra woonlasten die je hebt. Je ontvangt, gedurende de periode dat je bij de opleider geplaatst bent, een vergoeding van maximaal € 950,- netto per maand (tot en met 31 januari 2023 is dit € 850,- netto per maand) voor de kosten van de huur van een woning op het Waddeneiland. Je kunt bij SBOH een vergoeding voor de extra woonlasten aanvragen door middel van het aanvraagformulier vergoeding extra woonlasten Waddeneilanden. Bij het aanvraagformulier dien je een kopie van een huurovereenkomst of een andere overeenkomst waaruit blijkt dat je op een Waddeneiland verblijft, te overleggen.  Nadat SBOH de aanvraag heeft goedgekeurd, kun je maandelijks de kosten van de huur bij SBOH declareren. Je declareert deze kosten met Declaree. Je doet daarbij bewijsstukken van de gemaakte kosten. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.

 

De reiskosten voor het woon-werkverkeer declareer je op basis van jouw tijdelijke verblijfsadres op het Waddeneiland. Ook reiskosten (inclusief pontkosten) in verband met opleidingsdoeleinden worden vergoed. Als jouw hoofdverblijf je oorspronkelijke adres op het vasteland blijft, mag je ook reiskosten aan het begin van de werkweek naar het werk en aan het eind van de werkweek terug naar huis declareren. Je declareert je reiskosten met Declaree.
 

Opleidingsplaats in Zeeland (alleen voor aios huisartsgeneeskunde)

Als je bij een opleider in Zeeland bent geplaatst en een reistijd voor het woon-werkverkeer hebt van meer dan één uur voor een enkele reis, mag je per week twee uur reistijd als werktijd rekenen. Dit betekent dat bij een fulltime dienstverband van 38 uur je 36 uur per week werkt (praktische deel van de opleiding en de terugkomdag) en 2 uur per week voor de reistijd mag gebruiken. De werktijden worden daarbij in overleg met de opleider vastgesteld.

Bij een afstand woon-werkverkeer van meer dan 75 kilometer enkele reis mag je 6 extra hotelovernachtingen per 3 maanden declareren (dus maximaal 18 overnachtingen per 3 maanden) tot een maximum van € 75,- per nacht (logies en ontbijt). De hotelovernachting dient daarbij tot doel te hebben dat de reisafstand naar de opleider tot een minimum wordt beperkt. Je declareert deze kosten met Declaree. Je doet daarbij bewijsstukken van de gemaakte kosten. Het declaratiereglement is hierop van toepassing.