Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Personeelsinformatie

Artikel A-12: Buitengewoon verlof en aanvullend geboorteverlof voor de partner

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 12 van deel A>

Graad van bloedverwantschap

Bij de regelingen voor buitengewoon verlof wordt in de cao gesproken over de graad van bloed- en aanverwantschap.

De definitie daarvan is als volgt: 'Bloedverwanten zijn al degenen met wie betrokkene een gemeenschappelijke stamvader of -moeder heeft of die van betrokkene zelf afstammen. Aanverwanten zijn alle personen die getrouwd zijn met een bloedverwant van betrokkene en alle personen die een bloedverwant zijn van de partner van betrokkene'.

 

Hieronder staat een tabel waarin de graden van bloed- en aanverwantschap verder zijn uitgewerkt.

 

Graad

Bloedverwantschap

Aanverwantschap

1e graad   

 • jouw ouders
 • jouw kinderen
   
 • ouders van jouw partner
 • kinderen van jouw partner
2e graad
 • jouw grootouders
 • jouw kleinkinderen
 • jouw broers en zussen
   
 • grootouders van jouw partner
 • kleinkinderen van jouw partner
 • broers en zussen van jouw partner
3e graad
 • jouw overgrootouders
 • jouw achterkleinkinderen
 • jouw neef en nicht (de kinderen van jouw broers en zussen)
 • jouw ooms en tantes (de broers en zussen van jouw ouders)
   
 • overgrootouders van jouw partner
 • achterkleinkinderen van jouw partner
 • neef en nicht van jouw partner (de kinderen van de broers en zussen van jouw partner)
 • ooms en tantes van jouw partner (de broers en zussen van de ouders van jouw partner) 
   
4e graad
 • jouw betovergrootouders
 • jouw achterneef en achternicht (de kleinkinderen van jouw broers en zussen)
 • jouw neef en nicht (de kinderen van de broers en zussen van jouw ouders)
 • jouw oudooms en oudtantes (de ooms en tantes van jouw ouders)
 • betovergrootouders van jouw partner
 • achterneef en achternicht van jouw partner (de kleinkinderen van de broers en zussen van jouw partner)
 • neef en nicht van jouw partner (de kinderen van de broers en zussen van de ouders van jouw partner)
 • oudooms en oudtantes van jouw partner (de ooms en tantes van de ouders van jouw partner)

 

Verlof als afgevaardigde door LAD of aiosvereniging
In de Cao SBOH is opgenomen dat je verlof krijgt als je door de LAD of aiosvereniging bent uitgenodigd om als deskundige/afgevaardigde deel te nemen of mee te werken aan bijvoorbeeld conferenties of vergaderingen. Je krijgt dit verlof ook als je een zetel vervult als afgevaardigde in de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) van het pensioenfonds SPH.

 

(Wettelijke) verlofregelingen

Als je verlof opneemt en daardoor minder of geen salaris ontvangt, kan het verlof gevolgen hebben voor het recht op en de hoogte van eventuele sociale verzekeringsuitkeringen na afloop van het verlof, zoals Ziektewet, WAZO (bijvoorbeeld zwangerschapsverlofuitkering), WW en WIA. Wij adviseren je je hierover door het UWV te laten informeren en bij het UWV na te vragen en op basis van jouw persoonlijke situatie te (laten) onderzoeken of het afsluiten van een vrijwillige verzekering zinvol is.
Het opnemen van onbetaald verlof kan ook gevolgen hebben voor het recht en de hoogte van inkomensafhankelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag.

Alléén voor aios huisartsgeneeskunde (pensioenopbouw bij SPH)
Omdat je verlof opneemt en daardoor minder salaris ontvangt, bouw je ook minder pensioen op bij het pensioenfonds SPH. De SBOH blijft wel de volledige risicopremie aan SPH betalen voor het partner- en wezenpensioen, zodat het risico van overlijden tijdens het verlof voor jouw eventuele partner en kinderen goed geregeld is.

Alléén voor aios ouderengeneeskunde, aios verstandelijk gehandicapten, aios verslavingsgeneeskunde, aios M+G en aios forensische geneeskunde (pensioenopbouw bij PFZW)
Omdat verlof opneemt en daardoor minder salaris ontvangt, bouw je ook minder pensioen op bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Dit heeft als gevolg dat bij PFZW de risico’s bij arbeidsongeschiktheid en bij overlijden niet volledig verzekerd zijn. Daar kun je iets aan doen. Je kunt bij PFZW kosteloos pensioen verzekeren bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Met dit formulier meld je je aan voor deze zogeheten ‘bescherming bij verlof, werkloosheid of ziekte’. Je vult zelf het formulier in en stuurt het formulier ter ondertekening naar de SBOH. De SBOH ondertekent het formulier en stuurt het terug naar jou. Je stuurt daarna zelf het aanvraagformulier naar PFZW.

Ook kun je bij PFZW volledig pensioen blijven opbouwen tijdens het verlof. Dat wordt ‘vrijwillige voortzetting' genoemd. Bij vrijwillige voorzetting betaal je gedurende het verlof premie voor jouw PFZW-pensioen. Op de website van het PFZW vind je het aanvraagformulier voor deze vrijwillige voortzetting.

Naast het in de Cao SBOH opgenomen buitengewoon verlof zijn er ook in de wet verschillende verlofregelingen geregeld, waaronder calamiteiten- en ander kort verzuimverlof, zorgverlof, (aanvullend) geboorteverlof en ouderschapsverlof.

 

 • Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

Je hebt recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof als er sprake is van 'onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen'. Het gaat dan om acute noodsituaties, waarbij je direct actie moet ondernemen.

Voorbeelden hiervan zijn: een kind dat plotseling ziek wordt en er moet een oppas geregeld worden of de waterleiding thuis is gesprongen en er moet direct een loodgieter langskomen.

Ook heb je recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof bij 'zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden'. Hieronder vallen in elk geval de volgende situaties:

 • Noodzakelijke verzorging op de 1e ziektedag van een partner, ouder of kind (Na de 1e ziektedag kan voor de verdere verzorging kortdurend zorgverlof worden opgenomen.)
 • Spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijs niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek. Dit geldt zowel voor jouzelf, als voor de begeleiding van een partner, ouder of kind. (Er is ook recht op verlof in verband met het ondergaan van een vruchtbaarheidsbehandeling).
 • De bevalling van de echtgenote, geregistreerde partner of samenwonende.
 • Het overlijden en de lijkbezorging van een huisgenoot of bloed- en aanverwant in de 1e en 2e graad.

Bij calamiteiten- en ander kort verzuimverlof gaat het altijd om een beperkte tijd, van een paar uur of hooguit enkele dagen. De duur van het verlof moet in verhouding staan tot de aard van het noodgeval en de privé-verplichtingen die dat met zich meebrengt. Wanneer je gebruik maakt van enkele uren calamiteiten- en ander kort verzuimverlof breng je jouw opleider hiervan op de hoogte. Wanneer je een dag of langer gebruik maakt van het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof, dan meld je dit bij de SBOH. Ook informeer je dan  het opleidingsinstituut en de opleider daarover. Wanneer je ook aan de voorwaarden voor kortdurend zorgverlof voldoet, eindigt het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof na één dag en gaat het over in kortdurend zorgverlof.

 

 • Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kan worden opgenomen als je moet zorgen voor een ziek kind, zieke partner, zieke ouder of andere familieleden. Ook kan kortdurend zorgverlof worden opgenomen als je moet zorgen voor anderen in de sociale omgeving (bijvoorbeeld huisgenoot, buurvrouw of vriend/in).
Bij het opnemen van zorgverlof moet het gaan om noodzakelijke zorg: iemand anders kan de verzorging niet op zich nemen en de zorg is medisch noodzakelijk en onvermijdelijk.
Het aantal uren zorgverlof per 12 maanden is twee keer het aantal uren van jouw werkweek. Wanneer je fulltime werkt heb je dus recht op 76 uur zorgverlof (9,5 dag bij een 8-urige werkdag). De zorgverlofdagen hoeven niet aaneengesloten opgenomen te worden.
Tijdens het kortdurend zorgverlof betaalt de SBOH 70% van het salaris door. Voor het opnemen van zorgverlof heb je toestemming van de SBOH nodig, waarna je het opleidingsinstituut en de opleider informeert.

  

 • Geboorteverlof

Standaard geboorteverlof (met behoud van salaris)

Het standaard geboorteverlof van maximaal 1 keer de arbeidsduur per week is bedoeld voor de aios van wie de partner is bevallen. Het in de cao opgenomen buitengewoon verlof dat de aios kan opnemen bij de bevalling van de echtgenote/partner is inclusief het standaard geboorteverlof. De aios die gebruik wil maken van het standaard geboorteverlof  moet dit verlof binnen 4 weken vanaf de eerste dag na de bevalling opnemen. Het verlof kan ook verspreid binnen die 4 weken worden opgenomen. Bij de geboorte van een meerling heeft de aios ook recht op geboorteverlof van 1 keer de arbeidsduur per week. Het is dus niet zo dat  bij bijvoorbeeld de geboorte van een tweeling het verlof wordt verdubbeld.  Het standaard geboorteverlof heeft geen consequentie voor de opbouw van vakantie-uren. 

 

Aanvullend geboorteverlof (met 70% salaris, tot max. dagloon)

Er bestaat voor de aios van wie de partner op of na 1 juli 2020 is bevallen ook de mogelijkheid om aanvullend geboorteverlof op te nemen. Het aanvullend geboorteverlof is maximaal 5 keer de arbeidsduur per week. Het aanvullend geboorteverlof kan qua uren alleen in hele werkweken worden aangevraagd. Het verlof dient binnen 6 maanden na de dag van de bevalling te worden opgenomen, maar kan alleen worden opgenomen als ook al eerder het standaard geboorteverlof is opgenomen. 

Je vraagt aanvullend geboorteverlof aan als je minder uren wilt gaan werken dan je huidige contracturen. Het is dus niet de bedoeling dat – als je al parttime werkt – je een aanvraag indient voor een voltijds contract om daarna aanvullend geboorteverlof op te nemen.
De SBOH vraagt voor jou een uitkering voor het aanvullend geboorteverlof aan bij UWV, die vervolgens de uitkering betaalt aan de SBOH. Tijdens het aanvullend geboorteverlof ontvang je van de SBOH 70% van het salaris (tot het maximum dagloon). 

Het aanvullend geboorteverlof heeft geen consequentie voor de opbouw van vakantie-uren.

 

Let op!: Je kunt het aanvullend geboorteverlof alleen opnemen voor het aantal uur dat overeenkomt met een veelvoud van de arbeidsduur per week. Dit omdat de uitkering voor het aanvullend geboorteverlof alleen voor hele werkweken bij UWV kan worden aangevraagd. Voorbeeld: je hebt een arbeidsduur van 38 uur per week. Je kunt dan 190 uur (5x38), 152 uur (4x38), 114 uur (3x38), 76 uur (2x38) of 38 uur (1x38) aanvullend geboorteverlof opnemen.


Je dient in overleg met het opleidingsinstituut te besluiten hoe en wanneer het verlof wordt opgenomen. Je kunt het aanvullend  geboorteverlof bij de SBOH aanvragen met behulp van het aanvraagformulier voor het opnemen van aanvullend geboorteverlof. Het aanvullend geboorteverlof kan pas ingaan na de periode van het standaard geboorteverlof. Het aanvraagformulier kan bij de SBOH ingediend worden zodra de geboortedatum bekend is.
Voordat je het formulier naar de SBOH terugstuurt, dient ook de daartoe bevoegde medewerker van het opleidingsinstituut het formulier voor akkoord te ondertekenen. Alleen in heel bijzondere en onvoorziene omstandigheden kun je op gemaakte verlofafspraken terugkomen. Verlof dat niet binnen 6 maanden na de dag van de bevalling wordt opgenomen, vervalt.

 

 • Ouderschapsverlof (met 70% salaris, tot max. dagloon)

Je hebt vanaf 2 augustus 2022 recht om deels betaald ouderschapsverlof op te nemen in het eerste levensjaar van het kind. Het betaald ouderschapsverlof kan qua uren alleen in hele werkweken worden aangevraagd. Je vraagt het verlof dus aan voor minimaal 1 keer en maximaal 9 keer de arbeidsduur per week.

Je vraagt betaald ouderschapsverlof aan als je minder uren wilt gaan werken dan je huidige contracturen. Het is dus niet de bedoeling dat – als je al parttime werkt – je een aanvraag indient voor een voltijds contract om daarna ouderschapsverlof op te nemen.
Betaald ouderschapsverlof kun je twee maanden van te voren (niet eerder!) bij de SBOH aanvragen door middel van het aanvraagformulier voor het opnemen van ouderschapsverlof . Voordat je dit formulier naar de SBOH terugstuurt, dient eerst de daartoe bevoegde medewerker van het opleidingsinstituut in te stemmen met het verzoek door middel van een handtekening op het aanvraagformulier. Alleen in heel bijzondere en onvoorziene omstandigheden kun je op gemaakte verlofafspraken terugkomen. Verlof dat wordt afgebroken, kun je later niet meer opnemen.

De SBOH vraagt voor jou een uitkering voor het betaald ouderschapsverlof aan bij UWV, die vervolgens de uitkering betaalt aan de SBOH. Tijdens het betaald ouderschapsverlof ontvang je van de SBOH 70% van het salaris (tot het maximum dagloon).

Let op!: Wanneer het aantal op te nemen uren ouderschapsverlof (bijvoorbeeld door het in deeltijd opnemen van uren) niet overeenkomt met een veelvoud van de arbeidsduur per week, kan het zijn dat een deel van de aangevraagde verlofuren onbetaald zijn. Dit omdat de uitkering voor het betaald ouderschapsverlof alleen voor hele werkweken bij UWV kan worden aangevraagd.
Voorbeeld: je hebt een arbeidsduur van 38 uur per week en neemt gedurende een periode van 26 weken, 6 uur ouderschapsverlof per week op. Je neemt dan in totaal 156 uur ouderschapsverlof op.
Omdat SBOH de uitkering voor het betaald ouderschapsverlof alleen in hele werkweken bij UWV kan aanvragen, worden hiervan 152 uur (4 weken x 38 uur) als betaald ouderschapsverlof aan je toegekend; de resterende 4 uur ouderschapsverlof zijn onbetaald.

Het betaald ouderschapsverlof heeft geen consequentie voor de opbouw van vakantie-uren.

Het betaald ouderschapsverlof kan vanaf 2 augustus 2022 ook gelden voor aios die vóór 2 augustus 2022 een kind krijgen. Het kind moet dan wel op 2 augustus 2022 jonger dan 1 jaar zijn. En het volledige recht op wettelijk ouderschapsverlof (26 maal de arbeidsduur per week) is nog niet opgenomen. Voorbeeld: Je bent op 2 augustus 2022 ouder van een kind van 6 maanden. Je hebt al 19 weken (wettelijk onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen. Je hebt dan nog recht op 7 weken betaald ouderschapsverlof om op te nemen voordat het kind 1 jaar is.

Ingeval van adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof ook mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt dan alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

 

 • Ouderschapsverlof (onbetaald)

Je heb het recht onbetaald ouderschapsverlof op te nemen als je een kind onder de acht jaar verzorgt. Je neemt het ouderschapsverlof op in goed overleg met de opleider en het opleidingsinstituut.

Je vraagt ouderschapsverlof aan als je minder uren wilt gaan werken dan je huidige contracturen. Het is dus niet de bedoeling dat – als je al parttime werkt – je een aanvraag indient voor een voltijds contract om daarna ouderschapsverlof op te nemen.

Ouderschapsverlof kun je twee maanden van te voren (niet eerder!) bij de SBOH aan te vragen door middel van het aanvraagformulier voor het opnemen van ouderschapsverlof. Voordat je dit formulier naar de SBOH terugstuurt, dient eerst de daartoe bevoegde medewerker van het opleidingsinstituut in te stemmen met het verzoek door middel van een handtekening op het aanvraagformulier. Alleen in heel bijzondere en onvoorziene omstandigheden kun je op gemaakte verlofafspraken terugkomen. Verlof dat wordt afgebroken, kun je later niet meer opnemen.
De duur van het verlof is afhankelijk van het dienstverband. De regel is: arbeidsduur per week x 26 = aantal uren ouderschapsverlof. Bij een dienstverband van 38 uur heeft een aios recht op 38 x 26 = 988 uur ouderschapsverlof. Als er betaald ouderschapsverlof is opgenomen, dan wordt dit in mindering gebracht op het maximaal aantal uren op te nemen onbetaald ouderschapsverlof.
Tijdens de ouderschapsverlofuren worden geen vakantie-uren opgebouwd.

 

Onbetaald verlof

Als je de opleiding wilt onderbreken, anders dan op grond van wettelijke regelingen zoals ouderschapsverlof en zorgverlof, dien je daarvoor een verzoek in te dienen bij het hoofd van het opleidingsinstituut.

Het onbetaalde verlof kun je minimaal twee maanden van te voren (niet eerder!) bij de SBOH aan te vragen door middel van het aanvraagformulier voor het opnemen van onbetaald verlof. Voordat je dit formulier naar de SBOH terugstuurt, dient ook de daartoe bevoegde medewerker van het opleidingsinstituut het formulier voor akkoord te  ondertekenen. Alleen in heel bijzondere en onvoorziene omstandigheden kun je op gemaakte verlofafspraken terugkomen. Verlof dat wordt afgebroken, kun je later niet meer opnemen. Let op! Het opleidingsinstituut kan eigen en andere regels hebben voor de termijn waarbinnen een onderbreking van de opleiding bij het opleidingsinstituut moet worden aangevraagd. Kijk dus ook goed naar de regels die het opleidingsinstituut hieromtrent hanteert.

 

Tijdens het onbetaalde verlof blijft de arbeidsovereenkomst onveranderd in stand. De collectieve verzekeringen bij de MOVIR en VvAA lopen dus gewoon door. Als je tijdens het onbetaalde verlof werkzaamheden als arts gaat verrichten, zal de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de VvAA vermoedelijk onvoldoende dekking bieden. Immers, je bent voor beroepsaansprakelijkheid bij de VvAA verzekerd vanwege jouw opleiding. Kijk voor meer informatie bij de veelgestelde vragen.