Opleiding specialist ouderengeneeskunde

Personeelsinformatie

Artikel A-15: Verzekeringen

 

Klik hier voor de tekst van het bijbehorende cao artikel 15 van deel a>

Beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering

De SBOH heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering afgesloten bij VvAA Schadeverzekeringen. Beide verzekeringen gelden voor al het bevoegd medisch handelen van de aios. Klik hier voor een certificaat van verzekering in het Nederlands of voor een certificaat van verzekering in het Engels. Gedetailleerde informatie over de verzekeringen is te vinden in de verzekeringsvoorwaarden voor de beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand en het clausuleblad beroepsaansprakelijkheid en het clausuleblad rechtsbijstand. Op deze verzekeringen zijn de algemene voorwaarden schadeverzekeringen van de VvAA van toepassing.

 

Dekking bij euthanasie

  • VvAA rechtsbijstandsverzekering

De advocaten en juristen van VvAA Legal verlenen op basis van de verzekering van SBOH ten behoeve van de aios zelf rechtsbijstand in het kader van een toetsing door de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE). Na een onzorgvuldig oordeel van de RTE bieden zij ook rechtsbijstand in het kader van het onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en in geval van een eventueel daaropvolgende tuchtklacht door de IGJ of de nabestaanden ingediend tegen de betrokken aios.
Ook bieden zij rechtsbijstand in de fase van het strafrechtelijk (oriënterend) onderzoek door het OM (College van procureurs-generaal).
Alleen bij strafrechtelijke vervolging door het OM van de betrokken aios (tot nu toe pas 1 keer in Nederland voorgekomen sinds de invoering van de Euthanasiewet in 2002), biedt de verzekering van VvAA geen dekking. Dit vanwege het feit dat euthanasie een verdenking van het begaan van een opzetdelict inhoudt. VvAA kan en mag als verzekeraar opzet nu eenmaal niet verzekeren. In een dergelijk geval (dus bij strafrechtelijke vervolging) moet de aios zelf een advocaat inschakelen en zal VvAA Legal achteraf - in geval van vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging bij een onherroepelijke eindbeslissing - de in redelijkheid gemaakte advocaatkosten vergoeden.
NB: als er in de situatie van de vorige alinea geen dekking is onder de verzekering, kan er door de advocaten van VvAA Legal wel op betaalde basis bijstand worden verleend. VvAA Legal heeft in ieder geval de deskundigheid in huis om ook dit soort (strafrechtelijke) procedures te doen, tegen een gunstig uurtarief. Voordeel is dan bovendien dat de aios niet naar een andere advocaat hoeft voor het vervolgtraject.

 

  • VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Inzake de beroepsaansprakelijkheid biedt VvAA schadeverzekeringen nv dekking conform de geldende verzekeringsvoorwaarden waarbij het bevoegd handelen en het voldoen aan actuele wet- en regelgeving leidend is.

 

Aanvullende dekking 'goed werkgeverschap'

De SBOH heeft naast de beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering bij VvAA Schadeverzekeringen twee aanvullende dekkingen afgesloten, genaamd 'goed werkgeverschap' en 'werkgeversaansprakelijkheid verkeer'.

Wanneer er sprake is van een arbeidsongeval vergoedt de dekking ‘goed werkgeverschap’ de personenschade van aios (tot maximaal de verzekerde bedragen), wanneer die niet al onder de dekking van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de SBOH valt. Het is dus een dekking aanvullend op de reguliere werkgeversaansprakelijkheid.

 

Ook is er verzekeringsdekking wanneer je tijdens werktijd bijvoorbeeld op de fiets naar een patiënt gaat en dan een ongeval krijgt. Dit is de dekking ‘werkgeversaansprakelijkheid verkeer’. Deze dekking geldt bij ongevallen op de fiets, in de auto en waarbij je als voetganger betrokken was. Let op, er is geen dekking voor schade bij een ongeval die plaats vond tijdens het woon-werkverkeer. Alleen schade die is ontstaan tijdens werktijd valt onder de dekking.

 

Als je als gevolg van een arbeidsongeval personenschade hebt geleden, dan kun je dit middels een e-mail melden bij SBOH (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Geef daarbij aan wat er is gebeurd en watvoor schade je hebt. SBOH zorgt er dan voor dat de schade bij de VvAA wordt gemeld.

 

Als er sprake is van autoschade als gevolg van een werkgerelateerd ongeval, dan moet je in ieder geval de schade altijd melden bij jouw eigen autoverzekeraar. Deze verzekeraar zal de schade in behandeling nemen, voor schadevergoeding zorgdragen en, als daar sprake van is, de schadevergoeding trachten te verhalen op de verzekeraar van de schuldige partij. Als de schade aan een motorrijtuig is verzekerd, vergoedt VvAA alleen het verlies aan korting wegens schadevrij rijden gedurende maximaal 2 jaar en het eventuele eigen risico.

 

Particuliere verzekeringen VvAA
Aios kunnen korting krijgen op de online af te sluiten particuliere schadeverzekeringen van de VvAA, waaronder onder meer de zorgverzekering. De kortingsregeling geldt ook voor al lopende verzekeringen. Alle informatie is te vinden op www.vvaa.nl/sboh.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Alleen voor aios huisartsgeneeskunde, aios ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten in opleiding

De SBOH heeft een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij Movir. Via deze collectieve verzekering kunnen aios vanaf het tweede ziektejaar in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van Movir.

 

Iedere aios wordt bij aanvang van het dienstverband zonder medische waarborgen door Movir geaccepteerd, onder voorwaarde dat de aios arbeidsgeschikt is bij aanvang van het dienstverband. Aios die bij aanvang van het dienstverband – en dus per ingangsdatum van de verzekering - arbeidsongeschikt zijn, zullen eerst in de verzekering worden opgenomen zodra er sprake is van ten minste vier weken volledig herstel en hervatting van de normale werkzaamheden.

 

Meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering is te verkrijgen via de website van Movir.

Op de verzekering die de SBOH voor aios heeft afgesloten zijn van toepassing de verzekeringsvoorwaarden van Movir, behoudens artikel 1.1. Movir beoordeelt namelijk of er sprake is van inkomensverlies. Als de inkomsten uit arbeid en eventuele uitkeringen in verband met verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid hoger zijn dan het jaarinkomen bij de SBOH in het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid heeft plaatsgevonden, dan verlaagt Movir de arbeidsongeschiktheidsuitkering met het bedrag dat boven het jaarinkomen uitkomt. 
 
De beoordeling van het inkomensverlies is niet van toepassing op aios met een eerste ziektedag voor 1 maart 2021.

 

Wanneer er sprake is van een dienstverband bij de SBOH tijdens het tweede ziektejaar wordt de uitkering die je van Movir ontvangt in mindering gebracht op het salaris dat je van de SBOH ontvangt. 

Om voor een uitkering vanaf het tweede ziektejaar in aanmerking te komen, dien je tijdig Movir op de hoogte te brengen van de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Dat kan door telefonisch contact op te nemen met Movir via telefoonnummer 030 607 87 00 of het meldingsformulier van Movir te gebruiken.

 

Na afstuderen kun je - als je dat wilt - onder voorwaarden een Momentum AOV bij Movir afsluiten. Movir vraagt je dan een gezondheidsverklaring in te vullen. Als je zekerheid wil over jouw situatie, dan kun je contact opnemen met Movir (telefoon 030-6078700) en vragen naar de afdeling medisch advies. Je kunt de situatie dan voorleggen aan een medisch adviseur en vragen wat de medisch adviseur zal adviseren in deze situatie (reguliere acceptatie/ niet accepteren/ acceptatie met premietoeslag/ acceptatie met restrictie).

 

De aios worden door Movir rondom de afstudeerdatum benaderd en geïnformeerd over de mogelijkheden van een particuliere AOV-verzekering.

 

Alleen voor aios M+G, FG en verslavingsgeneeskunde
De SBOH heeft een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden. Via deze collectieve verzekering kunnen aios die in opleiding zijn tot (profiel)arts M+G, forensisch arts of verslavingsarts een aanvulling op het inkomen ontvangen indien de aios een WGA-uitkering krijgt (gedeeltelijk arbeidsongeschikt 35-80%). De verzekering vult de WGA-uitkering, de inkomsten uit arbeid, de wettelijke uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen en een eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW aan tot 70% van het verzekerde loon.

De verzekering gaat nog niet in als je in de maand voorafgaand of bij de start van het dienstverband (gedeeltelijk) ziek of arbeidsongeschikt bent en/of een WIA-uitkering ontvangt. De verzekering gaat in die situatie pas in als je je eigen werk/het werk waarvoor je bent aangenomen volledig hebt opgepakt en één volledige maand hebt uitgevoerd en geen WIA-uitkering (meer) ontvangt.

De polisvoorwaarden 811-23 van de WGA Hiaat verzekering Zorg en Welzijn zijn op deze verzekering van toepassing.