Opleiding verslavingsarts

Opleiders

De informatie op deze pagina is bestemd voor opleiders van artsen verslavingsgeneeskunde in opleiding.

 

Aios in dienst van de SBOH

Aios verslavingsgeneeskunde die vanaf 1 januari 2021 met de opleiding starten, komen in dienst van de SBOH. De SBOH betaalt hun salaris en de kosten van hun opleiding.

 

De SBOH vraagt de beschikbaarheidbijdrage aan en legt verantwoording af voor de besteding vna deze subsidie.

 

Wat betekent dit voor de opleidingsinstellingen?

Aan de instellingen wordt maandelijks een bedrag in rekening gebracht als bijdrage voor de valuteerbare arbeid van de aios verslavingsgeneeskunde. Daarnaast betaalt de SBOH aan de instellingen een vergoeding voor de inspanningen van het opleidingsteam binnen de instelling.
De SBOH heeft hierover afspraken gemaakt in een mantelovereenkomst met de Nederlandse GGz. Op basis van deze mantelovereenkomst worden overeenkomsten gesloten met de individuele opleidingsinstellingen.


Eventuele ORT, de overwerkvergoeding en de kosten wat betreft dienstreizen in opdracht van de opleider/instelling worden door de SBOH doorbelast aan de instelling. De opleider - of indien gewenst een ander gemachtigd persoon binnen de instelling – krijgt de declaratie ter accordering voorgelegd.


Op 28 september 2021 vond een informatiebijeenkomst plaats voor opleidingsinstellingen, lees hier:

 

Aios niet in dienst van de SBOH

Voor aios verslavingsgeneeskunde die in 2020 of eerder zijn gestart met de opleiding ontvangt hun werkgever (de opleidingsinstelling) van de SBOH een opleidingssubsidie, mits de aios niet op andere wijze wordt gesubsidieerd.
Opleidingsinstellingen die een opleidingsbijdrage ontvangen dienen wijzigingen in het dienstverband van de aios door te geven aan de SBOH, bij voorkeur via het mutatieformulier aios verslavingsgeneeskunde.

 

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz)

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) kent verschillende verplichtingen voor zorgaanbieders, waaronder onder meer het ‘schriftelijkheidsvereiste’ en de ‘vergewisplicht’. Door het ‘schriftelijkheidsvereiste’ mag een zorgaanbieder alleen zorg laten verlenen door zorgverleners met wie een schriftelijke overeenkomst is gesloten. Omdat aios verslavingsgeneeskunde niet in dienst zijn van de zorgaanbieders waar het praktische deel van de opleiding wordt gevolgd, zal de zorgaanbieder met de aios een aparte overeenkomst moeten sluiten om aan de verplichtingen vanuit de Wkggz te voldoen. Deze conceptovereenkomst kan daarvoor worden gebruikt.

 

Mailings

pdfJaarbeeld SBOH 2021 (5 juli 2022)

pdfMail Uitnodiging deelname onderzoek over de SBOH (20 januari 2022)