content header

Raad van Commissarissen

De bestuursstructuur van de SBOH voorziet in een Raad van Commissarissen (bestaande uit vijf personen) en een Raad van Bestuur (bestaande uit twee personen). De SBOH hecht aan heldere principes van goed bestuur: transparantie, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, controleerbaarheid en integriteit. Bij voorkeur bestaat de Raad van Commissarissen uit minimaal twee vrouwen en minimaal twee mannen.

Samenstelling Raad van Commissarissen

drs. Arno Timmermans

voorzitter

drs. P.H.M. (Pauline) van den Broek MMC

vicevoorzitter

N.W. (Klaas) de Boer RC

mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik

dr. C.M.J. (Ineke) Strijp

Doel/Taak

De Raad van Commissarissen:

 • houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting SBOH;
 • toetst de besluitvorming van de Raad van Bestuur;
 • keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, strategische beslissingen goed;
 • adviseert de Raad van Bestuur in de rol van klankbord;
 • vervult de rol van werkgever van de Raad van Bestuur.

De verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van de SBOH.

Visie: integraal waardengericht toezicht

De Raad van Commissarissen streeft als intern toezichthouder naar waardengerichte governance, waarbij zij de maatschappelijke waarde van de organisatie (in casu goed werkgeverschap en goede opleidingen voor de doelgroep evenals maatschappelijk verantwoord ondernemen) scherp in het vizier houdt. De publieke taak en maatschappelijke functie die zij heeft, maakt dat zij niet alleen toeziet op een goede bedrijfsvoering, maar vooral het belang van de doelgroep, de belangen van de stakeholders (inclusief de externe toezichthouders) en die van de samenleving in het oog houdt.

Competenties Raad van Commissarissen

Integraal, waardengericht toezicht vereist een brede deskundigheid van de toezichthouders en een juiste mix van competenties binnen de Raad van Commissarissen. Het vraagt om inzicht in de kwaliteit van werkgeverschap, onderwijs en opleiden, maar ook kennis van de factoren die deze beïnvloeden, zoals HRM-beleid, financiën en maatschappelijk handelen. Bovendien moeten de toezichthouders publieke- en organisatiebelangen tegen elkaar kunnen afwegen en zich bewust zijn van mogelijke risico’s. De benodigde competenties daarvoor zijn: actief kunnen luisteren en doorvragen, de moed hebben om aan te spreken en in te grijpen waar nodig, onafhankelijk kunnen oordelen, reflecterend en zelfkritisch teamspeler zijn, kennis hebben van (delen van) het domein en rolvast (non-executive) zijn. De Raad van Commissarissen kiest zijn eigen leden door middel van een open wervingsprocedure.

Drie commissies

Elk lid van de Raad van Commissarissen brengt eigen deskundigheid en een relevant netwerk in. Binnen de Raad van Commissarissen zijn drie commissies actief; de auditcommissie, de commissie werkgeverszaken en de remuneratiecommissie.

Auditcommissie

De auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen ten aanzien van financiële onderwerpen, zoals de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverstrekking door de Raad van Bestuur en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant.

Leden:

 • N.W. (Klaas) de Boer RC (voorzitter)
 • dr. C.M.J. (Ineke) Strijp

Commissie werkgeverszaken

De commissie werkgeverszaken ondersteunt de Raad van Commissarissen bij de onafhankelijke uitoefening van het toezicht op de kwaliteit van het werkgeverschap, de opleidingen en de opleidingsplaatsen, de beheersing van de risico’s op het gebied van werkgeverschap, mede in relatie tot de opleidingen en opleidingsplaatsen en naleving van wet- en regelgeving.

Leden

 • drs. P.H.M. (Pauline) van den Broek MMC (voorzitter)
 • mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de Raad van Commissarissen en adviseert de Raad van Commissarissen omtrent de werving, selectie, (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de Raad van Bestuur en commissarissen en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.

Leden:

 • drs. P.H.M. (Pauline) van den Broek MMC (voorzitter)
 • drs. A.E. (Arno) Timmermans

Contact

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!